Nasze czasopismo

„Pielęgniarstwo XXI wieku" jako czasopismo z kilkuletnią tradycją, permanentnie stara się sprostać oczekiwaniom dynamicznie zmieniającego się pielęgniarstwa oraz, co wydaje się oczywistym, oczekiwaniom grupy zawodowej pielęgniarek, będącej zarówno odbiorcą treści publikowanych na łamach czasopisma, jak również aktywnym kreatorem tejże publikacji.
Zmiany w sposobie redagowania tekstu artykułów, zbieżne z wymaganiami stawianymi czasopismom medycznym wynikają z systematycznego dążenia Rady Programowej "Pielęgniarstwa XXI wieku" do podnoszenia punktacji na listach rankingowych klasyfikacji Index Copernicus i Komitetu Badań Naukowych. W ramach treści artykułów umieszczanych na łamach czasopisma można dostrzec i prześledzić trendy rozwoju współczesnego pielęgniarstwa, zmierzającego coraz częściej do rozwiązywania problemów praktyki zawodowej instrumentami procedur badawczych
i z wykorzystaniem wyników badań.
Współczesne pielęgniarstwo coraz częściej również w rodzimym środowisku postrzegane jest jako dziedzina praktycznej aktywności, gruntownie wykształconej grupy zawodowej pielęgniarek, położnych, uznającej za niezbędne
i istotne w swojej działalności podstawy teoretyczne.
Liderzy pielęgniarstwa nie tylko dostrzegają doniosłość wyników badań empirycznych, ale również podejmują coraz skuteczniejsze próby tworzenia praktyki opartej na wynikach badań naukowych co bezpośrednio lub pośrednio wpływa na jakość opieki pielęgniarskiej.
"Pielęgniarstwo XXI wieku" jest czasopismem będącym forum wymiany informacji środowisk akademickich zajmujących się zdrowiem i chorobą człowieka w obszarze pielęgniarstwa, położnictwa, medycyny, a także nauk humanistycznych, zarówno pracowników akademickich, jak i studentów.
Mam nadzieję, że czasopismo w znaczniej części spełnia pokładane w nim oczekiwania, aczkolwiek stan aktualny daleki jest od doskonałości, dlatego Redakcja czasopisma jest otwarta na wskazówki w zakresie merytoryczno-proceduralnym, które ułatwiłyby współpracę zarówno w relacji Autor a redakcja, jak i Czytelnicy a reda- kcja.

 
 

                                                                                                                                    Danuta Zarzycka
                                                                                                                                  Zastępca Redaktora

Rok założenia:
ISSN: 1730-1912
Nakład: 1000 egz.